Garantiebepalingen

Garantiebepalingen gebruikte caravan NL Caravans  

 

1. De garantie 

 

1a. De garantie op de gebruikte caravan wordt door de verkoper verleend voor een periode van twaalf maanden na de ingangsdatum van dit bewijs.

1b. De garantie op de gebruikte caravan geldt bij verkoop van een caravan uitsluitend als de koopprijs ten minste € 3.500,- bedraagt. De wettelijke rechten die een koper, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf  uit dien hoofde heeft,  worden door deze garantievoorwaarden onverlet gelaten.  

1c. De garantie voor een gebruikte caravan geldt alleen voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.  

1d. Aan de caravan is een NL Caravans all-inclusive pakket uitgevoerd. 

 

2. Garantie herstel en kosten

2a. De garantie voor de gebruikte caravan betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop voor de koper niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor  rekening van de verkoper.

3. Niet onder de garantie vallen

 

3a. De voortent, de luifel, banden, ramen, satelliet schotels en los bijgeleverde accessoires.

3b. Defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik (waaronder mede overbelasting wordt verstaan)

3c. Reparaties die niet bij NL Caravans of niet met diens toestemming zijn verricht.

3d. Geen aansprakelijk op garanties bij schade ontstaan ten gevolge van buiten de caravan komende onheil  (bijvoorbeeld aanrijdingen, hagel- en stormschade).

3e. Defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Unie, tenzij koper aantoont dat voornoemde  defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

4 Uitvoering van de garantie

 

4a. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden. Alle reparaties worden gerepareerd bij NL Caravans en niet bij derden, tenzij anders overeengekomen.

4b. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade van de koper of tot het vergoeden van andere kosten voor de koper of voor  een derde ten aanzien van personen en zaken, anders dan de caravan. NL Caravans staat garant voor de nakoming van deze overeenkomst,  De garantie geldt uitsluitend indien NL Caravans all-inclusive pakket is gegeven waarvan de koopprijs tenminste €3500,- bedraagt.

Back to top